Plyn / ISIFLO (Celkem: 26)

ISIFLO spojka T-100 2.1.100

ISIFLO spojka T-100 2.1.100

ISIFLO spojka krátká

ISIFLO spojka T-101 2.1.101

ISIFLO spojka T-101 2.1.101

Spojka dlouhá opravná

ISIFLO spojka T-120 2.1.120

ISIFLO spojka T-120 2.1.120

Spojka koleno 90°

ISIFLO spojka T-123 2.1.123

ISIFLO spojka T-123 2.1.123

Spojka koleno 45°

ISIFLO spojka T-130 2.1.130

ISIFLO spojka T-130 2.1.130

T-spojka s redukovanou odbočkou

ISIFLO spojka T-116 2.1.116

ISIFLO spojka T-116 2.1.116

spojka s vnitřním závitem

ISIFLO spojka T-122 2.1.122

ISIFLO spojka T-122 2.1.122

spojka koleno 90° s vnitřním závitem

ISIFLO spojka T-132 2.1.132

ISIFLO spojka T-132 2.1.132

T spojka s vnitřním závitem na odbočce